Dziękujemy Wam, Rodzice!

Father helping his son with homework

W życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

Szanowni Rodzice czas od 16 marca 2020r w związku z zdalnym nauczaniem był dla Państwa wyjątkowo pracowity i trudny. Pomagaliście swoim dzieciom razem z Nami nabywać nowe wiadomości i umiejętności. To dzięki Wam nauka naszych uczniów mogła przebiegać sprawnie w tej niezwykłej sytuacji.

Dziękujemy!

Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Radulach

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, życzymy wszystkim zdrowych i radosnych wakacji. Mamy nadzieję, ze 1 września znów spotkamy się w szkole.
Szkoła bez Was, to nie szkoła!

Odbiór świadectw – organizacja piątkowych spotkań

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie w związku z sytuacją epidemiczną na terenie naszego kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Rodziców „0” zapraszamy w czwartek 25 czerwca- godz. 9.00-10.00

Po odbiór świadectw uczniów klas I- VII zapraszamy wyłącznie rodziców w dniu 26 czerwca 2020r według harmonogramu :

klasy IV , V – godz. 9.30-10.00

klasy I , VI – godz. 10.00- 10.30

klasy II , VII – godz. 10.30-11.00

klasa III – godz.11.30-12.00

Absolwentów naszej szkoły serdecznie zapraszam razem z rodzicami na godz. 11.30.

Jednocześnie informuję , że nieodebrane świadectwa będą przekazane we wrześniu roku szkolnego 2020/2021.

Wytyczne, rekrutacja i egzaminy

Tym, którym nie chce się szukać, przygotowaliśmy w jednym miejscu przydatne linki 🙂

Zasady przeprowadzania egzaminów
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Harmonogram rekrutacji do szkół
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Przygotowania do egzaminów, wytyczne MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja

Konsultacje przedmiotowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Przypominamy, że chętni uczniowie mogą korzystać z konsultacji z poszczególnych przedmiotów,  organizowanych na terenie szkoły.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w w/wym. zajęciach jest złożenie  załączonego  formularza  Zgłoszenia  na konsultacje osobiście lub drogą mailową ( skan wydrukowanego dokumentu    z podpisem rodzica) na adres: szkolaradule@wp.pl

Można również przesłać uzupełniony dokument w formie pliku WORD a wydruk z podpisem rodzica może przynieść dziecko  w dniu konsultacji. Brak podpisu Rodzica na zgłoszeniu uniemożliwia udział dziecka w zajęciach.

Continue reading

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr 14/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radulach
z dnia 5 maja 2020 r
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Radulach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radulach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radulach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej –szkolaradule.pl oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radulach .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.