Konsultacje przedmiotowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Przypominamy, że chętni uczniowie mogą korzystać z konsultacji z poszczególnych przedmiotów,  organizowanych na terenie szkoły.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w w/wym. zajęciach jest złożenie  załączonego  formularza  Zgłoszenia  na konsultacje osobiście lub drogą mailową ( skan wydrukowanego dokumentu    z podpisem rodzica) na adres: szkolaradule@wp.pl

Można również przesłać uzupełniony dokument w formie pliku WORD a wydruk z podpisem rodzica może przynieść dziecko  w dniu konsultacji. Brak podpisu Rodzica na zgłoszeniu uniemożliwia udział dziecka w zajęciach.

Szkoła będzie funkcjonowała w reżimie sanitarnym. W związku z powyższym będą obowiązywały następujące zasady posyłania dzieci do szkoły:
·     Rodzice  do  szkoły na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz konsultacje posyłają dziecko zdrowe.
·   Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach oraz innych zajęciach odbywających się na terenie szkoły.
·          Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
·         Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów, które nie będą wykorzystywane w trakcie zajęć.
·         Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. W przypadku uzasadnionego podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. ma wysoką temperaturę) i może zarażać inne dzieci, rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
 ·    Rodzice dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela – wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.
Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją dla ucznia, która zawiera zasady zachowania się podczas pobytu na terenie szkoły:
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW PODCZAS  POBYTU  NA TERENIE SZKOŁY W ZWIĄZKU  Z UDZIAŁEM W KONSULTACJACH W OKRESIE REŻIMU SANITARNEGO

Uczniu :

·      Jeżeli Rodzice zapisali Cię  na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej wychowawcy.
·         Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
·         Przed wejściem do szkoły będziesz miał zmierzoną temperaturę, jeśli przekroczy ona 37 stopni C, nie zostaniesz wpuszczony do budynku.
·        Następnie  obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
·         Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły:  w szatni mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, pozostali uczniowie  będą oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz budynku. Pamiętaj, by zachować odległość co najmniej 1,5 m od pozostałych oczekujących uczniów.
·         Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
·         Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
·         Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans  oraz korzystaj z osłony na usta i nos, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.

·         Pamiętaj, by bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły.

Zgłoszenie-konsultacje – POBIERZ DOKUMENT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *